Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi

OSMANLI DÖNEMİNDE MÛSİKÎ EĞİTİMİ VEREN KURUMLAR ÜZERİNE BİR İNCELEME


Mûsikî, insanlığın var oluşundan itibaren içtimai yaşamın her alanında önemlilik teşkil etmiş, toplumun her katmanında siyasi, askeri ve dini oluşumlar ile iç içe yer almıştır. Çok geniş bir coğrafyaya yayılmış ve yaklaşık olarak altı yüzyıl hüküm sürmüş Osmanlı İmparatorluğu döneminde mûsikî, saray eşrafı tarafından himaye altına alınmıştır. Kendine has bir eğitim sistemi geliştiren Osmanlı İmparatorluğu bu eğitimi, mûsikî üzerinde de başarı ile uygulamıştır. Bu bağlamda Osmanlı döneminde mûsikî eğitimi birçok kurum tarafından yürütülmeye başlanmıştır. Bu kurumlar Mehterhane, Mûzikâ-i Hümâyûn, Mevlevîhane, Enderun, Özel Meşkhâneler, Cemiyetler, Dernekler, Loncalar Dârü’l-bedâyi ve Dârü’l-Elhân’dır. Osmanlı döneminde mûsikî eğitimi usta çırak ilişkisine dayanan meşk yöntemi ile yapılmaktaydı. Meşk yöntemi, öğretilen eserin öğrencinin hafızasında kalıcı hale gelmesini sağlamak için başvurulan bir uygulamadır. Bu yöntem asırlar boyunca kuşaktan kuşağa aktarılmış ve 19. yüzyılın ilk çeyreğine kadar kullanılmıştır. Çalışmada literatür incelemesi yapılmış, tarihsel inceleme yöntemi kullanılarak Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki mûsikî eğitimi ve mûsikî eğitimi veren kurumlar hakkında bilgi verilmiştir.


Keywords


Osmanlı İmparatorluğu, Mûsikî, Mûsikî Eğitimi, Meşk Yöntemi.

Author: Merve Nur Kaptan - Volkan KAPTAN
Number of pages: 40-52
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/jiajournal.25873
Full text:
Share:
Alıntı Yap:
Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.