Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE SANAT VE TEKNOLOJİ İLİŞKİSİ


Sanat ve teknoloji insanoğlunun evreni ve doğayı kavrama, anlamlandırma ve değiştirme çabalarının sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Teknoloji insanın doğayla iletişimine aracılık etme ve doğayı dönüştürme işlevini üstlenirken; sanat gerçeklerin kavranıp, daha insana yakışır hale getirmesine yardımcı olur. Bu iki kavram, tarihin her döneminde birbirini etkilemiş ve birlikte gelişmiştir. Öyle ki, sanat ve teknoloji terimlerinin tarihsel kökenine baktığımızda, antik çağlarda her ikisinin tek bir kavram ile ifade edildiklerini görüyoruz. Teknoloji kelimesinin kökeni olan "techne” kelimesi Antik Yunan’da, bugün sanat ve zanaat olarak ayırdığımız kavramlara karşılık olarak kullanılmaktaydı ve imal ve icra etme yeteneği anlamına geliyordu. Rönesans sonrasında, sanat ve zanaat arasındaki ayrım yavaş yavaş belirmeye başlasa da, bugün anladığımız biçimde güzel sanatların ortaya çıkışı ancak onsekizinci yüzyılda gerçekleşmiştir. Sanayi Devrimi ve fotoğrafın icadı sanat tarihine yön veren önemli dönüm noktaları olmuştur. Sanat eserinin tanımı da bu süreçlere bağlı olarak değişmiştir. İçinde bulunduğumuz dijital çağ ile birlikte, sanat yoluyla mekan, zaman ve gerçeklik kavramlarının sorgulandığı bir dönem başlamıştır. Bu dönemde artık sanatçı el becerileriyle değil, tasarımcı yönü ve iletişim becerisiyle öne çıkabilmektedir. Bu çalışmanın amacı, tarihsel süreç içinde sanat-teknoloji ilişkisini, çağımız sanatına yön veren teknolojik gelişmeleri ve dijital sanatın öne çıkan türlerini araştırmak; bu alanda üretilen yapıtlara yönelik, olumlu ve olumsuz görüşleri incelemektir.


Keywords


Sanat, teknoloji, dijital sanat

Author: Demet Karapınar
Number of pages: 16-22
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/jiajournal.1.518
Full text:
Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.