Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi

Giriş Yap Üye Ol

5. SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİNDE ÖĞRENCİLERİN RENK BİLGİSİ KONUSUNUN ÖĞRENİMİ İLE İLGİLİ SERBEST ÇALIŞMALARINDAKİ RENK SEÇİMLERİNDE CİNSİYET VE OKUL DEĞİŞKENLERİNİN ETKİSİ


Bu araştırmanın amacı, 5. sınıf görsel sanatlar dersinde öğrencilerin renk bilgisi konusunun öğrenimi ile ilgili serbest çalışmalarındaki renk seçimlerinde cinsiyet ve okul değişkenlerinin etkisini ortaya koymaktır. Bu genel amaç doğrultusunda, 5. sınıf öğrencileri üzerinde bir araştırma yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, Batman 16 Mayıs Ortaokulu ile Özel Batman Doğa Ortaokulu’nun 5.sınıf öğrencilerinden oluşturulmuştur. Bu araştırma, uygulamalı bir araştırmadır ve 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında yapılmıştır. Araştırma çalışmasına, 59’u devlet okulunda okuyan öğrenci, 41’i özel okulda okuyan öğrenci olmak üzere toplam 100 öğrenci katılmıştır. Her iki öğrenci grubuna, önce renk bilgisi konusunda eğitim verilmiştir. Her öğrenciye birer adet renk bilgisi uygulaması ve birer adet serbest resim çalışması yaptırılmıştır. Araştırmanın verileri yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak toplanmıştır. Öğrencilerin renk bilgisi konusunun öğrenimi ile ilgili serbest çalışmalarındaki renk seçiminde cinsiyet ve okul değişkenlerinin etkisini ortaya koymak için araştırmacı tarafından, uzman onayı alınarak 6 adet açık uçlu sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu geliştirilmiştir. Yarı yapılandırılmış görüşme formundaki sorulara verilen cevapların analizinden araştırmanın bulgularına ulaşılmış ve bu bulgulardan da şu sonuçlara varılmıştır. Serbest çalışmalarındaki renk seçiminde, kız öğrencilerin, erkek öğrencilere göre daha dikkatli davrandıkları, renkler konusunda daha seçici oldukları ve kâğıda çizdiklerini yorumlamada daha başarılı oldukları görülmüştür. Serbest çalışmalarındaki renk seçiminde, özel okuldaki öğrencilerin, devlet okulundaki öğrencilere göre daha dikkatli davrandıkları, renkler konusunda daha seçici oldukları ve kâğıda çizdiklerini yorumlamada daha başarılı oldukları görülmüştür.


Anahtar Kelimeler


Sanat Eğitimi, Görsel Sanatlar Eğitimi, Renk Bilgisi

Yazar: Süleyman Akgün - F.Evren Daşdağ
Sayfa Sayısı: 56-70
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/jiajournal.1.548
Tam Metin:
Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.