Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi

ISSN: 2667-4769

A/R/TOGRAFİ’DE ARAŞTIRMACININ ROLÜ

Author:

Number of pages:
1-17
Language:
Türkçe
Year-Number:
2019-3

Yaklaşık son yirmi yıldır “sanat”ın bir bilgi elde etme aracı olarak kullanılabileceğini savunan çeşitli kuramlar ortaya atılmaktadır. A/r/tografi Araştırma Yöntemi bu kuramlardan biridir. A/r/tografi temelini sanat temelli araştırma yöntemlerinden almaktadır. Rita Irwin, Elliot Eisner ve Thomas Barone A/r/tografi’nin kuramcıları arasındadır. A/r/tografi araştırma yöntemi uygulamaya dayalı bir araştırmadır. Bu uygulama temelli yapı “araştırma sürecini” oldukça önemli hale getirmektedir. Çoğu zaman a/r/tografi araştırmacıları sonuç yerine sürece odaklanmaktadır. A/r/tografi, sanat yapıtının bir araştırma nesnesi haline gelebileceğini ileri sürmektedir. A/r/tografi’de yöntem sınırları oldukça belirsizdir ve araştırmanın ihtiyaçlarına göre çeşitlilik gösterebilmektedir. Bunun yanında a/r/tografi araştırmacısı üç kimliği bünyesinde bulundurmaktadır: sanatçı, araştırmacı, öğretmen/öğrenen. Bu araştırmanın amacı araştırmacının bu üç kimliği üzerine odaklanmak ve bu kimliklerin a/r/tografi araştırmasındaki etkilerini irdelemektir. Bu bağlamda araştırmacının araştırma üzerindeki rolü, Boyd White’ın Embodied Aestetics, Evociative Art Criticism Makalesi, Jeniffer Wicks’in Tayga Ormanında İşbirlikçi Sanat Öğretiminin Sanatsal Bir Keşfi Başlıklı A/r/tografi Araştırması, Shelly Hannigan’ın A/r/tografi ve Yer Ontolojisi Başlıklı Makalesi ve Rita Irwin ve diğ. Pedagoji Olarak A/r/tografi Başlıklı A/r/tografik Çalışması üzerinden incelenmiştir. Araştırmada literatür taraması yöntemi kullanılmıştır. Yapılan araştırmada, A/r/tografi’de araştırmacıların yaşantılarının araştırmayı çeşitli şekillerde etkileyebildiği sonucuna ulaşılmıştır. Bunun yanında A/r/tografi’de araştırmacı katılımcı bir rol üstlenmektedir. Kimi zaman araştırmacı araştırma nesnesi dahi olabilmektedir.

Keywords


For almost the last two decades, various theories have been put forward, arguing that “art” can be used as a tool of acquiring knowledge. A/ r/tography Research Method is one of these theories. A/r/tography is based on art-based research methods. Rita Irwin, Elliot Eisner and Thomas Barone are theoreticians of A/r/tography. A/r/tography research method is an application based research. This practice-based structure makes the “research process” vitally important. A/r/tography researchers focus on the process rather than the result most of the time. A/r/tography suggests that the artwork can become a research object. In a/r/tography, the limits of the method are quite uncertain and may vary according to the needs of the research. In addition, a/r/tography researcher has three identities: artist, researcher, teacher/learner. The aim of this research is to focus on these three identities of the researcher and to examine the effects of these identities on the a/r/tography research. In this context, the researcher's role in research was examined through Boyd White's Embodied Aestetics, Evociative Art Criticism article, Jeniffer Wicks' a/r/tography research titled An Artistic Discovery of Collaborative Art Teaching in the Taiga Forest, Shelly Hannigan's article titled A/r/tography and place ontology and Rita Irwin et al. a/r/tographic study titled A/r/tography as a Pedagogy. Literature review method was used in the study. In the research, it was concluded that the lives of the researchers in A/r/tography can affect the research in various ways. Besides, the researcher plays a participatory role in A/r/tography. Sometimes the researcher can even be a research object.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 2,977
Number of downloads 1,478

Share

Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.