Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi

ISSN: 2667-4769

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TEMEL TASARIM EĞİTİMİ VE BU EĞİTİMDE DİJİTALLEŞMEYE YÖNELİK GÖRÜŞ VE BEKLENTİLER

Author:

Number of pages:
18-34
Language:
Türkçe
Year-Number:
2019-3

Hangi disiplinde olursa olsun eğitim her dönem üzerinde çokça durulan konular arasında olmuştur. İç mimarlık/Mimarlık gibi tasarım disiplinlerinde ilk yıl hazırlık başlangıç eğitimi olarak verilen temel tasarım eğitimi de sanat/tasarım eğitimi alanında her dönem önemini korumuştur. Bu çalışma da sürekli gündemde olan bu eğitime dijitalliğin ya da teknoloji çağının getirilerini entegre etmek adına görüş ve beklentileri belirlemeye çalışmaktadır. Çalışmanın amacı; içerisinde bulunduğumuz mevcut koşullar ve çağın getirilerine uygun olacak şekilde, geleneksel temel tasarım eğitimi tekniklerinden farklı olacak bir uygulama ya da gelenekselden dijitale geçişte başlangıç olarak yer alabilecek yaklaşıma sahip bir işleyiş önerisi sunabilmek için öğrenci ve uzman görüşü almaktır. Çalışma nitel yöntem ile oluşturulmuş olup veri toplama aracı olarak anket ve görüşme tekniğinden faydalanılmıştır. Temel tasarım eğitiminde dijitalliğin gerekliliğini ortaya koymak amacıyla oluşturulan çalışmada öğrencilerin büyük çoğunluğunun dijitallikten yana olduğu fakat el becerisinin geliştirilmesini de önemli buldukları, ders yürütücülerinin de dijitalliği gerekli bulduğu fakat ilk yarıyıl geleneksel eğitim metodundan faydalanılması gerektiği görüşünde olduğu görülmektedir. Bu sebeple önerilecek işleyişin ilk yarıyıl manuel ikinci yarıyıl dijital olarak kurgulanması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords


No matter which discipline, education has been among the topics that have been frequently emphasized. The basic design education, which is given as the first year initial education in the design disciplines suh as interior architecture/architecture, has maintained its importance in the fielde of art/design education in every period. This study is also trying to determine the opinions and expectations in order to integrate the returns of digitalism or technology age into this continuous education. The aim of the study is in accordance with the current conditions and the returns of the age, it is practice that will be different from traditional basic design education techniques or to get a student and expert opinion in order to present a working proposal that can take place as a starting point in the transition from traditional to digital. The study was conducted by a qualitative method and the survey and inteeview technique was used as a data collection tool. In the study designed to reveal the necessity of digitalism in basic design education, it is seen taht the majority of students are in favor of digitality but they also find it important to develop dexterity. It is seen that the lecturers think that the digitality is necessary but that the traditional education method should be used in the first semester. For this reason , it has been concluded that the operation to be porposed should be prepared manual in the first semester and digitaliy in the second semester.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 2,811
Number of downloads 1,345

Share

Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.