Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi

ISSN: 2667-4769

İKİ BOYUTLU TASARIMLARDA ATIK MALZEME KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN DERS TUTUMLARI VE BAŞARISINA ETKİSİ

Author:

Number of pages:
35-49
Language:
Türkçe
Year-Number:
2019-3

Ailede başlayıp, çevreyle etkileşen sanatsal deneyimler, bireyin eğitimiyle birlikte estetik bir yapıya dönüşmekte ve bu süreç tüm hayatı etkileyen bir alan olarak önemini belirgin bir şekilde hissettirmektedir. Eğitimin ayrılmaz bir parçası olan görsel sanatlar eğitiminin tam anlamıyla gerçekleştirilebilmesi için geleneksel öğretim yöntemlerinin dışında çocuğun sanatsal gelişimine katkı sunacak, tutum ve başarısını olumlu yönde etkileyecek yöntemlerin seçilmesi bir zorunluluktur. Bu araştırma, iki boyutlu tasarımlarda atık malzeme kullanmanın öğrencilerin derse yönelik tutumlarına ve ders başarısına etkisini ölçmeyi amaçlamaktadır. Araştırmada dört tür veri toplama aracı kullanılmıştır. Bunlar; Görsel sanatlar dersine yönelik tutum ölçeği, öğrenci görüşme tutanakları, öğrenci gözlem ve başarı değerlendirme formlarıdır. Araştırmanın evrenini Şanlıurfa ili, örneklemini ise Hacı Abdurrahman Özdemir Ortaokulu öğrencileri oluşturmaktadır. Sonuç olarak, elde edilen verilerin analizlerine istinaden görsel sanatlar dersi etkinliklerinde atık malzeme kullanmanın öğrencilerin ders tutumlarına olumlu yönde katkı sağladığı söylenebilir.

Keywords


The artistic experiences starting within the family and interacting with the environment transform into an aesthetic structure with the education of an individual and this process clearly reveals it importance as an area affecting the entire life. It is a necessity to choose the methods which will contribute to the artistic development and affect the attitude and success of the child in addition to the traditional teaching methods to fully carry out the visual arts education being an integral part of education. The aim of the study is to measure the effect of using waste materials in two-dimensional designs on students' attitudes and success towards the course. Four types of data collection tools are used in the research including attitude scale towards visual arts course, student interview minutes, student observation and success evaluation forms. The research population consists of Şanlıurfa province and the sample is composed of Hacı Abdurrahman Özdemir Secondary School students. In conclusion, it could be noted that the use of waste materials in visual arts course activities positively contributes to the students' attitudes towards the course.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 2,664
Number of downloads 1,942

Share

Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.