Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi

ŞİZOFRENİ HASTALARINDA MÜZİK TERAPİNİN RUHSAL DURUM ÜZERİNE ETKİLERİ


Araştırma şizofreni hastalarında müzik terapinin ruhsal durum üzerine etkilerini belirlemek amacı ile deneysel olarak yapılmıştır. Araştırmanın evrenini Fransız Lape Hastanesi’nde şizofreni tanısı ile yatmakta olan hastalar, örneklemini ise bu hastalardan çalışma koşullarını taşıyan 22 şizofreni hastası oluşturmuştur. Hastalara, müzikterapi olarak Bûselik makamındaki eserler canlı olarak dinletilmiştir. Çalışmamızın verileri; hastaların sosyodemografik bazı özellikleri ile hastalıkla ilgili özelliklerini kapsayan 10 sorudan oluşan anket formu, müzik terapi öncesi ve sonrasında ruhsal durumlarının değerlendirilmesi için SANS ve SAPS değerlendirme ölçekleri, yorgunluk düzeylerini değerlendirmek için kısa yorgunluk ölçeği, uyku kalitesini değerlendirmek için ise Uyku kalitesi ölçeği (PUKİ) kullanılarak toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde; tanımlayıcı istatistik olarak yüzdelik, aritmetik ortalama, standart sapma değerleri, müzik terapi öncesi ve sonrası ölçüm değerlerinin karşılaştırmalarında Wilcoxon Signed Ranks Testi kullanılmıştır. Çalışmamız sonucunda; hastaların kadın ve erkek hasta sayılarının eşit olduğu, %45.5’inin lise mezunu, %72.7’sinin bekâr ve %90.9’unun ilacını isteyerek aldığı saptanmıştır. Hastaların yaş ortalamasının 58.40±09.35 yıl, hastalık süresinin 28.18±13.58 yıl; hastanede kalış süresinin 10.45±11.13 yıl ve ilaç kullanım süresinin ise 26.45±12.74 yıl olduğu belirlenmiştir. Çalışmada, müzik terapi uygulamaları sonrasında hastaların negatif ve pozitif belirti puanlarında anlamlı düzeyde azalma saptanmıştır (p=0.00). Hastaların uyku kalitesi ve yorgunluk puan ortalamalarına bakıldığında ise müzik terapi uygulamaları sonrasında uyku kalitesinde düzelmeyi ve yorgunluk hissinde azalmayı gösteren düşüşler olduğu ancak istatistiksel olarak anlamlı olmadığı saptanmıştır (p>0.05). Çalışmada elde edilen sonuçlar doğrultusunda müzik terapi gibi tamamlayıcı tedavi yöntemlerinin şizofreni tanılı hastalarda standart sağlık bakım uygulamaları içinde yer alması için girişimlerde bulunulması ve müzik terapinin yaygınlaştırılması, benzer çalışmaların daha geniş bir örneklem grubu içinde yapılması ve sonuçların karşılaştırılması önerilmiştir.


Keywords


Müzik Terapi, Şizofreni, Pozitif Belirti, Negatif Belirti, Uyku kalitesi, Yorgunluk, Bûselik makamı.

Author: volkan gidiş -Suna Fındıkoğlu, Sibel Doğan, Hanefi Özbek, Volkan Gidiş
Number of pages: 61-70
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/jiajournal.42698
Full text:
Share:
Alıntı Yap:
Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.