Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi

ISSN: 2667-4769

ŞİZOFRENİ HASTALARINDA MÜZİK TERAPİNİN RUHSAL DURUM ÜZERİNE ETKİLERİ

Author:

Number of pages:
61-70
Language:
Türkçe
Year-Number:
2020-4

Araştırma şizofreni hastalarında müzik terapinin ruhsal durum üzerine etkilerini belirlemek amacı ile deneysel olarak yapılmıştır. Araştırmanın evrenini Fransız Lape Hastanesi’nde şizofreni tanısı ile yatmakta olan hastalar, örneklemini ise bu hastalardan çalışma koşullarını taşıyan 22 şizofreni hastası oluşturmuştur. Hastalara, müzikterapi olarak Bûselik makamındaki eserler canlı olarak dinletilmiştir. Çalışmamızın verileri; hastaların sosyodemografik bazı özellikleri ile hastalıkla ilgili özelliklerini kapsayan 10 sorudan oluşan anket formu, müzik terapi öncesi ve sonrasında ruhsal durumlarının değerlendirilmesi için SANS ve SAPS değerlendirme ölçekleri, yorgunluk düzeylerini değerlendirmek için kısa yorgunluk ölçeği, uyku kalitesini değerlendirmek için ise Uyku kalitesi ölçeği (PUKİ) kullanılarak toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde; tanımlayıcı istatistik olarak yüzdelik, aritmetik ortalama, standart sapma değerleri, müzik terapi öncesi ve sonrası ölçüm değerlerinin karşılaştırmalarında Wilcoxon Signed Ranks Testi kullanılmıştır. Çalışmamız sonucunda; hastaların kadın ve erkek hasta sayılarının eşit olduğu, %45.5’inin lise mezunu, %72.7’sinin bekâr ve %90.9’unun ilacını isteyerek aldığı saptanmıştır. Hastaların yaş ortalamasının 58.40±09.35 yıl, hastalık süresinin 28.18±13.58 yıl; hastanede kalış süresinin 10.45±11.13 yıl ve ilaç kullanım süresinin ise 26.45±12.74 yıl olduğu belirlenmiştir. Çalışmada, müzik terapi uygulamaları sonrasında hastaların negatif ve pozitif belirti puanlarında anlamlı düzeyde azalma saptanmıştır (p=0.00). Hastaların uyku kalitesi ve yorgunluk puan ortalamalarına bakıldığında ise müzik terapi uygulamaları sonrasında uyku kalitesinde düzelmeyi ve yorgunluk hissinde azalmayı gösteren düşüşler olduğu ancak istatistiksel olarak anlamlı olmadığı saptanmıştır (p>0.05). Çalışmada elde edilen sonuçlar doğrultusunda müzik terapi gibi tamamlayıcı tedavi yöntemlerinin şizofreni tanılı hastalarda standart sağlık bakım uygulamaları içinde yer alması için girişimlerde bulunulması ve müzik terapinin yaygınlaştırılması, benzer çalışmaların daha geniş bir örneklem grubu içinde yapılması ve sonuçların karşılaştırılması önerilmiştir.

Keywords


Research was carried out experimentally to determine the effects of music therapy on mood of patients with schizophrenia. The population of the study was formed with patients with schizophrenia who stayed in the French hospital Lape and the samples consisted of 22 patients with schizophrenia who have the working conditions of these patients. Patients listened Bûselik maqam music therapy with live instrument. Our study data was collected using some patients' socio-demographics features of the disease and questionnaire which consists of features about patiance with 10 questions, music therapy before and after the SANS and SAPS rating scale for evaluating the mental state, short fatigue scale to assess the level of fatigue, sleep to assess the quality of the sleep quality scale (PSQI). In evaluation of the data; Wilcoxon Signed Ranks Test was used in descriptive statistics as a percentage, standard deviation, arithmatic mean the comparison of the measurements before and after music therapy. Based on our work; it was determined being equal number of male and female patients, 45.5% of high school graduates,90.0% who take the drugs and 72.7% single. The mean age of 58.40 ± 09:35 in patients with disease duration of 28.18 years ± 13:58; 10:45 ± 11:13 The year of the duration of hospitalization and medication use was determined to be 26.45 ± 12.74 years time.In the study, in scoreds of patients’ negative and positive symptom after the application of music therapy were determined decreased significantly (p = 0.00). When we look at the patients' mean score of sleeping quality and fatigue the improvement in the Quality of sleep and fatigue after music therapy applications that show a reduction of the fall but was found not to be statistically significant (p> 0.05). Complementary therapies for schizophrenia to be taken to be included in the standard care practice for patients such as music therapy, according to results obtained in the study and dissemination of music therapy, done in a larger sample group of similar studies and comparison of results were suggested.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 2,574
Number of downloads 1,348

Share

Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.