Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ALDIKLARI EĞİTİMİN NİTELİĞİNİN “MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARI MEMNUNİYET DÜZEYİ ÖLÇEĞİ” İLE DEĞERLENDİRİLMESİ


Bu araştırmanın amacı Eğitim Fakülteleri Müzik Öğretmenliği Ana Bilim Dallarında (MÖABD) öğrenim gören müzik öğretmeni adaylarının aldıkları eğitimin niteliğine yönelik memnuniyet düzeylerini araştırmacı tarafından geliştirilen “Müzik Öğretmeni Adayları Memnuniyet Düzeyi Ölçeği” (MÖAMDÖ) ile belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu, araştırmanın örneklem grubunda belirlenen üniversitelerin Müzik Öğretmenliği ABD’ nın son sınıflarında öğrenim gören öğretmen adayları oluşturmaktadır. “MÖAMDÖ” nin faktör analizi, geçerlik-güvenirlik çalışmaları ve pilot uygulamaları yapılarak ölçek son uygulama için kullanıma hazır hale getirilmiştir. Son uygulama için hazır hale getirilen ölçek 2018-2019 eğitim-öğretim yılının güz döneminde toplam 11 üniversitenin Müzik Öğretmenliği ABD’ nın son sınıflarında öğrenim gören 309 öğretmen adayına uygulanmıştır. Ölçekten toplanan ön uygulama verileri doğrultusunda verilerin analizi; tanımlayıcı istatistikler frekans, yüzde, ortalama, standart sapma değerleri ile sunulmuştur. Müzik öğretmeni adaylarının memnuniyet düzeylerine ilişkin görüşlerini ortaya koyan istatistik sonuçlarına göre; “Akademik Personel ve Danışmanlık” boyutundaki memnuniyetleri orta düzeydedir (X=2.73), “Eğitim Öğretim” boyutundaki memnuniyetleri orta düzeyin altındadır (X=2.56), “Yönetim Ve Organizasyon” boyutundaki memnuniyetleri orta düzeyin altındadır (X=2.33), “Fiziksel Şartlar” boyutundaki memnuniyetleri orta düzeyin altındadır (X=.,32). Bu bulgular doğrultusunda araştırma, müzik öğretmeni adaylarının aldıkları eğitimin niteliğinin mevcut durumuyla ilgili tespitlerde bulunarak alınan eğitimin niteliğinin artırılması bağlamında önerilerde bulunmayı hedeflemektedir.


Keywords


Müzik öğretmenliği, Öğrenci memnuniyeti, Yükseköğretimde kalite, Memnuniyet düzeyi ölçeği, Toplam kalite yönetimi

Author: Melih Günaydın -Esra DALKIRAN
Number of pages: 20-41
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/jiajournal.44169
Full text:
Share:
Alıntı Yap:
Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.