Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi

ISSN: 2667-4769

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ALDIKLARI EĞİTİMİN NİTELİĞİNİN “MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARI MEMNUNİYET DÜZEYİ ÖLÇEĞİ” İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Number of pages:
20-41
Language:
Türkçe
Year-Number:
2020-4

Bu araştırmanın amacı Eğitim Fakülteleri Müzik Öğretmenliği Ana Bilim Dallarında (MÖABD) öğrenim gören müzik öğretmeni adaylarının aldıkları eğitimin niteliğine yönelik memnuniyet düzeylerini araştırmacı tarafından geliştirilen “Müzik Öğretmeni Adayları Memnuniyet Düzeyi Ölçeği” (MÖAMDÖ) ile belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu, araştırmanın örneklem grubunda belirlenen üniversitelerin Müzik Öğretmenliği ABD’ nın son sınıflarında öğrenim gören öğretmen adayları oluşturmaktadır. “MÖAMDÖ” nin faktör analizi, geçerlik-güvenirlik çalışmaları ve pilot uygulamaları yapılarak ölçek son uygulama için kullanıma hazır hale getirilmiştir. Son uygulama için hazır hale getirilen ölçek 2018-2019 eğitim-öğretim yılının güz döneminde toplam 11 üniversitenin Müzik Öğretmenliği ABD’ nın son sınıflarında öğrenim gören 309 öğretmen adayına uygulanmıştır. Ölçekten toplanan ön uygulama verileri doğrultusunda verilerin analizi; tanımlayıcı istatistikler frekans, yüzde, ortalama, standart sapma değerleri ile sunulmuştur. Müzik öğretmeni adaylarının memnuniyet düzeylerine ilişkin görüşlerini ortaya koyan istatistik sonuçlarına göre; “Akademik Personel ve Danışmanlık” boyutundaki memnuniyetleri orta düzeydedir (X=2.73), “Eğitim Öğretim” boyutundaki memnuniyetleri orta düzeyin altındadır (X=2.56), “Yönetim Ve Organizasyon” boyutundaki memnuniyetleri orta düzeyin altındadır (X=2.33), “Fiziksel Şartlar” boyutundaki memnuniyetleri orta düzeyin altındadır (X=.,32). Bu bulgular doğrultusunda araştırma, müzik öğretmeni adaylarının aldıkları eğitimin niteliğinin mevcut durumuyla ilgili tespitlerde bulunarak alınan eğitimin niteliğinin artırılması bağlamında önerilerde bulunmayı hedeflemektedir.

Keywords


The aim of this research is to determine the satisfaction levels of the music teacher candidates who study at the Faculty of Education, Music Teaching Departments with the "Music Teacher Candidates Satisfaction Level Scale" "MTCSLS" developed by the researcher. The study group of the research consists of pre-service teachers who study in the final grades of the Music Teaching Departments of the universities determined in the sample group of the research. "MTCSLS" factor analysis, validity-reliability studies and pilot applications were done and the scale was made ready for use for the final application. The scale prepared for the final application was applied to 309 pre-service teachers studying in the final grades of the Music Teaching Departments of 11 universities in the fall semester of the 2018-2019 academic year. Analysis of the data in accordance with the pre-application data collected from the scale; descriptive statistics are presented with frequency, percentage, mean and standard deviation values. According to the results of statistics revealing the opinions of music teacher candidates about their satisfaction levels; Satisfaction in “Academic Staff and Consultancy” dimension is medium level (X = 2.73), their satisfaction in “Education and Training” dimension is below medium level (X = 2.56), their satisfaction in “Management and Organization” dimension is below medium level (X = 2.33), “Physical Conditions ”Satisfaction is below the medium level (X = 2.32). In line with these findings, the research aims to make suggestions in the context of increasing the quality of education received by making determinations about the current status of the education received by music teacher candidates.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 2,031
Number of downloads 1,231

Share

Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.