Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi

ISSN: 2667-4769

“TURAN SEMÂÎSİ USÛLÜ” ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Author:

Number of pages:
219-226
Year-Number:
2021-6

Bu araştırmada turan semâîsi usûlü ile ilgili bilgilerin gözden geçirilmesi ve bunların güncellenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışma nitel bir araştırma olup, arşiv/doküman tarama yöntemi ile gerçekleştirilmiştir (Saldamlı, 2016). Buna göre: turan semâîsi usûlünden yalnızca Ungay’ın (1981) bahsettiği, başka kaynaklarda bu usûlle ilgili bir bilginin bulunmadığı saptanmıştır. Ungay (1981), turan semâîsi usûlünü Dr. Cahit Öney’in tertib ettiğini; usûlün 17 zamanlı, 11 darblı, bir adet devr-i hindî ve bir adet aksak semâî usûlünün birleştirilmesiyle oluşturulmuş bir usûl olduğunu belirtmekte; acem-aşiran makamında ve Dr. Cahit Öney’in bestelediği bir adet çocuk şarkısını bu usûle örnek olarak göstermektedir. Turan semâîsi usûlüne örnek olarak verilen eserin tarafımızca analiz edilmesi sonucu: eserin usûlünün 17 zamanlı, 9 darblı, bir adet devr-i turan (7/8) ve bir adet curcuna (10/8) usûlünün birleştirilmesiyle oluşturulduğu; dolayısı ile Ungay’ın (1981) usûl ile ilgili verdiği bilgilerin kısmen hatalı olduğu tarafımızca saptanmıştır. Usûl, bu bilgiler ışığında yeniden tanımlanmış, vuruşları porte üzerinde yeniden yazılarak usûle ait tüm bilgiler güncellenmiştir. Turan semâîsi usûlü için örnek eser sayısını arttırmak amacıyla Hicaz makamında bir oyun havası Dr. Hanefi Özbek tarafından bestelenmiş ve eserin notası bu makaleye eklenmiştir. Bu araştırmada turan semâîsi usulü üzerinden Türk Müziği teorisi ile ilgili bilgilerin gözden geçirilmesinin Türk Müziği nazariyatı ve eğitimi açısından gerekli ve yararlı bir çalışma olacağı sonucuna varılmıştır.

 

Keywords


In this study, it was aimed to review the information about the turan semâîsi usl and update this information. This study is a qualitative research and it was carried out by archive / document scanning method (Saldamlı, 2016). According to this: it has been determined that only M. Hurşit Ungay mentioned the turan semâîsi method and there is no information about this method in other sources. Ungay (1981) performed the turan semâîsi method by Dr. That Cahit Öney arranged it; He states that the usl is formed by combining 17 beats, 11 strokes, one dev-i hindî and one aksak semâî usl; acem-aşiran maqam and Dr. He gives an example of a children's song composed by Cahit Öney. As a result of our analysis of the work given as an example of the Turan semâîsi method, the work has a method formed by combining 17 times, 9 strokes, one dev-i turan (7/8) and one curcuna (10/8); Therefore, it has been determined that the information given by Ungay (1981) about the procedure is partially incorrect. The method has been redefined in the light of this information, and all information regarding the method has been updated by rewriting the strokes on the portal. In order to increase the number of sample works for the Turan semâîsi usl, a play atmosphere in the Hicaz makam. It was composed by Hanefi Özbek and the score of the work has been added to this article. In this study, it was concluded that reviewing the information about Turkish Music theory through the turan semâîsi method would be a necessary and useful study for Turkish Music theory and education.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 1,180
Number of downloads 1,420

Share

Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.