Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi

ISSN: 2667-4769

MÜZİK TERAPİNİN KOLONOSKOPİ ÖNCESİ HASTALARIN FİZİKSEL VE RUHSAL PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Author:

Number of pages:
213-218
Language:
Türkçe
Year-Number:
2021-6

Özet

Bu çalışma, kolonoskopi işlemi öncesinde müzik terapinin hastaların fiziksel ve ruhsal parametreleri üzerine etkisini belirlemek amacıyla, ön test ve son test ölçümlerinin yapıldığı, deneysel desende dizayn edilmiş bir çalışmadır. Çalışma; özel bir üniversite hastanesinin gastroenteroloji ünitesinde gerçekleştirilmiş olup müzik terapi grubuna (n=30) ve kontrol grubuna (n=30) olmak üzere toplam 60 hasta alınmıştır. Çalışmada veriler, anket formu ve durumluluk kaygı ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Çalışma, hastaların onamları alındıktan sonra, kolonoskopi işlemi öncesinde veri toplama araçlarının uygulanması; deney grubuna kolonoskopi öncesinde müzik terapi içeriğinin dinletilmesi ve müzik terapi sonrasında ölçüm araçlarının tekrar uygulanması şeklinde yürütülmüştür. Araştırmada deney grubundaki hastalara, müzik terapi içeriği olarak 20 dakika boyunca, mp3 player’dan kulaklık aracılığıyla, müzik terapi uzmanından görüş alınarak belirlenmiş olan mâhûr makamında bestelenmiş sözsüz entrümantal eserler dinletilmiştir. Müzik terapi grubundaki hastaların nabızlarının, diyastolik ve sistolik kan basıncı değerlerinin uygulama öncesine göre istatistiksel açıdan anlamlı bir şekilde düştüğü saptanmıştır. Çalışmamızda müzikterapi grubundaki hastaların kaygı puan ortalamalarının uygulama sonrasında, uygulama öncesine göre azaldığı, kontrol grubunda ise arttığı görülmüştür. Kolonoskopi uygulanacak hastalarda müzik terapi uygulamasının yararlı olduğu sonucuna varılmıştır.

Keywords


This study was designed in an experimental design in which pre-test and post-test measurements were made in order to determine the effect of music therapy on the physical and mental parameters of the patients before the colonoscopy procedure. Work; It was carried out in the gastroenterology unit of a private university hospital. A total of 60 patients were included in the study, including the music therapy group (n = 30) and the control group (n = 30). In the study, data were collected using a questionnaire form and the state anxiety scale. The study was carried out by applying data collection tools before the colonoscopy procedure after obtaining the consent of the patients, listening to the music therapy content before the colonoscopy to the experimental group, and applying the measurement tools after music therapy. In the study, the patients in the experimental group were played non-verbal pieces composed in the mâhûr makam, which was determined in consultation with the music therapist, through mp3 player and headphones for 20 minutes as a music therapy content. It was determined that the pulses, diastolic and systolic blood pressure values ​​of the patients in the music therapy group decreased in a statistically significant way compared to the pre-application. In our study, it was observed that the anxiety score averages of the patients in the music therapy group decreased after the application compared to before the application, and increased in the control group. It was concluded that music therapy application is beneficial in patients who will undergo colonoscopy.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 1,346
Number of downloads 1,662

Share

Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.