Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi

ISSN: 2667-4769

GÜNÜMÜZ TÜRK SANATÇILARINDAN MEHMET SAĞ’IN RESİMLERİNDE KOZMOGONİK KURGU VE MİTOLOJİK BETİMLEMELER

Author:

Number of pages:
174-197
Language:
Türkçe
Year-Number:
2021-6

Mitin oluşumu, bir masal veya roman gibi bütünlük gösteren bir süreç izlemediğinden dolayı mitler süreklidir. Bu sebeple kültür içinde değişim göstererek varlıklarını sürdürebilmişlerdir. İnsanların dillerden dillere aktararak bugüne getirdikleri bu anlatmalar zaman içerisinde toplumsal yapının da değişmesiyle birlikte farklılaşarak bazı unsurlar eklenmiş veya atılmıştır. Mit adını alan bu anlatmalara her zaman inanılmış, onlar “gerçek” ve “kutsal” kabul edilmişlerdir. Türk mitolojisi ile ilgili kaynaklar incelendiğinde ağırlıklı olarak destanlarla ve efsanelerle karşılaşmak mümkündür”. Türklerde, gök sonsuzluk anlamına gelmekte ve İslâmiyet’ten önce de “Gök Tanrı” inancı bulunmaktaydı ve tanrının tek olup ve göklerde olması, Türklerdeki Gök Tanrı’ya olan inançların temelini oluşturmaktaydı.

Araştırmanın amacında günümüz Türk Sanatçılarından Mehmet SAĞ'ın Resimlerinde Kozmogonik Kurgu ve Mitolojik Betimlemelerin resimlerindeki yansımalarının analiz edilerek, sanatsal bir anlatım biçimi ve içeriği bağlamında incelemek hedeflenmiştir. Araştırma yöntemi olarak genel tarama modeli esas alınıp nitel araştırma yöntem ve teknikleri kullanılmıştır. Nitel verileri elde edebilmek için araştırma sürecinde doküman incelemesi ve tarihsel araştırma kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analiz süreci literatür tarama tekniklerine dayalı betimsel resim analiz yöntemi ile yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda Türk mitolojisini, kozmogonisini, Türk renklerini, yer/yönlerini, sembolleri, hayvan figürlerini eserlerinde yansıtmaktadır. Eserlerindeki figürsel anlayış anlatımlarla klasik ve modern anlayışı birlikte uyguladığının göstergesi olmuştur. Resimlerindeki, ışık, gölge, renk, özgün resim dilini bizlere göstermiştir. Biçim ve renkler, sanatçının bilinçaltındaki düşüncelerle buluşup, doğa olaylarını sorgulamış ve Türk inanç sistemine göndermeler de yapmıştır.

Keywords


Myths are continuous, since the formation of the myth does not follow a coherent process such as a fairy tale or a novel. For this reason, they were able to survive by changing in culture. These narratives, which people brought to this day by transferring from languages ​​to languages, differed with the change in the social structure over time, and some elements were added or removed. These narratives, which are called myths, have always been believed, they have been accepted as "truth" and "sacred". When the sources about Turkish mythology are examined, it is possible to come across mainly epics and legends ”. In Turks, sky means eternity and there was the belief of "Sky God" before Islam, and the fact that God is one and is in the skies was the basis of the Turks' belief in the Sky God.

The aim of the study is to analyze the reflections of Cosmogonic Fiction and Mythological Descriptions in the paintings of Mehmet SAĞ, one of the contemporary Turkish artists, in the context of an artistic expression style and content. As a research method, qualitative research methods and techniques were used based on the general survey model. Document analysis and historical research were used in the research process to obtain qualitative data. The analysis process of the obtained data was done with the descriptive picture analysis method based on literature review techniques. As a result of the research, he reflects Turkish mythology, cosmogony, Turkish colors, location / directions, symbols, animal figures in his works. The figural understanding in his works has been an indication that he applied classical and modern understanding together with expressions. He showed us the light, shadow, color and original painting language in his paintings. Form and colors met with the artist's subconscious thoughts, questioned natural phenomena and made references to the Turkish belief system.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 1,280
Number of downloads 1,303

Share

Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.