Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi

ISSN: 2667-4769

Öğretmen Adaylarının Duyusal Algı Gelişimini Estetik Obje Seçimleri Üzerinden Değerlendirme

Author:

Number of pages:
328-344
Language:
Türkçe
Year-Number:
2021-7

Bu araştırmada öğretmen adaylarının duyusal algı gelişiminin seçtikleri estetik objeler üzerinden değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda araştırma nitel araştırma desenlerinden fenomenoloji deseni kapsamında yürütülmüştür. Araştırmanın katılımcıları, amaçlı örnekleme türlerinden ölçüt örneklem seçme yöntemi ile belirlenmiştir. Bu katılımcılar İstanbul’da bir üniversitenin farklı bölümlerinde öğrenim gören 9 öğretmen adayıdır. Araştırmanın verileri öğretmen adaylarının seçtikleri estetik objeler ve yarı yapılandırılmış görüşme formları ile elde edilmiştir. Elde edilen veriler içerik analizi ile analiz edilmiştir. Araştırmada güvenilirliği sağlama adına araştırmacı üçgenlemesi kullanılmıştır. Kodlayıcılar arası uyum ise .89 olarak belirlenmiştir. Araştırmanın bulguları “öğretmen adaylarının duyusal algı gelişimi” teması adı altında açıklanmıştır. Bu temada “seçilen objenin estetik yönü, sanat eserine estetik ilgi, çevremizdeki estetik ve çevre ve sanatsal ürünün bütünleşmesi” gibi alt temalarla açıklanmıştır. Bu alt temalar çerçevesinde sanat ve estetik dersinde uygulanan duyusal algı yönteminin görsel algıyı geliştirdiği ve estetik duyarlılığı artırdığı söylenebilir. Ayrıca araştırmanın bulgularına dayalı olarak duyusal algı yönteminin daha küçük yaş gruplarında yapılabileceği önerilmiştir.

Keywords


In this study, it was aimed to evaluate the sensory perception development of teacher candidates through the aesthetic objects they chose. For this purpose, the research was carried out within the scope of phenomenology design, one of the qualitative research designs. The participants of the research were determined by the criterion sampling method, which is one of the purposive sampling types. These participants are 9 teacher candidates studying in different departments of a university in Istanbul. The data of the research were obtained with the aesthetic objects and semi-structured interview forms chosen by the teacher candidates. The obtained data were analyzed by content analysis. Researcher triangulation was used to ensure reliability in the research. Compatibility between encoders is set at .89. The findings of the research were explained under the theme of “sensory perception development of teacher candidates”. In this theme, it is explained with sub-themes such as "the aesthetic aspect of the chosen object, the aesthetic interest in the work of art, the integration of the aesthetic and environment in our environment and the artistic product". Within the framework of these sub-themes, it can be said that the sensory perception method applied in the art and aesthetics course improves visual perception and increases aesthetic sensitivity. In addition, based on the findings of the research, it has been suggested that the sensory perception method can be performed in younger age groups.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 1,376
Number of downloads 1,105

Share

Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.