Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi

ISSN: 2667-4769

IONESCO’NUN GERGEDANLAR’INI GIRARD’IN MİMETİK ARZU KURAMIYLA OKUMAK

Author:

Number of pages:
267-276
Language:
Türkçe
Year-Number:
2021-7

İki dünya savaşı atlatmış batı medeniyetinin yeniden kuruluş döneminde üretime geçen iki Fransız Ionesco ve Girard yaşadıkları çağa damgalarını vuran çalışmalara imza atmıştır. Girard Mimetik Arzu Kuramıyla edebiyat eleştirisinde çığır açarken aynı dönemde Ionesco tiyatro sanatında büyük yankı uyandıran absürd tiyatronun önemli örneklerini kaleme almıştır. Eserlerini bireyin temel varoluşsal sorgulamaları çerçevesinde geliştiren bu yazarlar 20.yy’ın en önemli entelektüel kırılmalarını yaratmışlardır. Arzunun mimetik bir doğası olduğuna savunan Girard, kuramını klasik metinler üzerinden örneklerken çağdaş kuramların klasik metinler üzerinden okunmasının daha yararlı olacağını vurgular. Bu çalışma ise aynı dönemde üretilmiş bir kuramla bir tiyatro metnini birlikte okumayı hedeflemektedir. Ionesco’nun Rhinocéros-Gergedanlar oyununun René Girard’ın Mimetik Arzu kuramıyla okunacağı bu çalışmada dramatik analiz yöntemi kullanılacaktır. Bu çalışmanın amacı mimetik arzu kuramının izlerini çağdaş-absürd bir tiyatro metninde sürerek bireyin varoluşsal sorgulamasındaki yerini Ionesco’nun Gergedanlar oyunu aracılığıyla tartışmaya açmaktır. Çağdaş tiyatronun önemli örneklerinden birini çağdaş bir kuram ışığında tartışacak bu çalışma; literatürde yeteri kadar önemsenmemiş, görmezden gelinmiş bir noktaya işaret ederek absürd tiyatroya başka bir açıdan yaklaşmayı hedefler. 

Keywords


Two French, Ionesco and Girard, who started production during the reconstruction period of the western civilization that survived two world wars were left their mark on the era they lived. While Girard blazed a trail in literary criticism with his Mimetic Desire Theory, at the same time, Ionesco wrote important examples of the absurd theater that had a great impact in theater world. These authors, who developed their works within the framework of the basic existential of the individual, created the most important intellectual breaks of the 20th century. Girard who defens that desire has a mimetic nature is emphasizes that it will be more useful to read contemporary theories through classical texts while exemplifying his theory through classical texts. This study aims to read together a theory and a play that produced in the same period. The dramatic analysis method is used in this study that Ionesco's play Rhinocéros-Rhinos was read with René Girard's theory of Mimetic Desire. The aim of this study is to discuss the mimetic desire theory with a contemporary theater play, open it to discussion mimetic desire through Ionesco's play Rhinoceros. This study suggests an alternative approach to absurd theater, pointing to a point that has been ignored and ignored enough in the literature.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 1,059
Number of downloads 759

Share

Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.