Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi

ISSN: 2667-4769

KAVRAMSAL SANATIN TASARIM ALANINA YANSIMALARI

Author:

Number of pages:
23-36
Language:
Türkçe
Year-Number:
2018-1

1960’lardan itibaren kavramsal sanat ile düşünsel biçimselin önüne geçmiş, fikrin kendisi sanatı oluşturmuştur. Reel ve referant ilişkisi, gerçekler ve değerler sorgulanmaya başlanmıştır. Sanatçı zanaatkar olmaktan çıkarak, düşünür konumuna geçmiştir. Sanatçılar dünyayla ve çevreleriyle ilişkilerini, gündemdeki kavramları sorgulamaya başlamıştır. Bu durum tasarım alanına da etki etmiştir. Tasarımcılar da yaratıcılıklarını ve yeteneklerini tüketim endüstrisi için kullanmaktan uyanarak sosyal konulara yönelmişlerdir. Kes-yapıştır artisti, uygulamacı olarak tanımlanan grafik tasarımcılar, tasarım problemlerine sistematik fikir geliştirmeye, disiplinlerarası çalışmaya, bağımsız olarak duyarlı oldukları konulara eğilmeye başlamışlardır. Popüler kültürün ürünlerini tasarlamanın yanı sıra tasarım aracılığı ile güncel sorunlara dikkat çekmeye çalışan tasarımcılar çoğalmıştır. Teknolojik gelişmelerle uygulamanın da kolaylaşması ve hızlanması ile tasarımcının konsept geliştiriciye evrilmesi söz konusu olmuştur. Sanat ve tasarım yoluyla kavramların ve değerlerin sorgulandığı 1960’lardan günümüze tasarımcı, yaratıcılığı, çok yönlü düşünebilme yeteneği ve iletişim becerileri ile güncel duruma uyum sağlayabilmektedir. Bu çalışmanın amacı, kavramsal sanatın düşünsel ve biçimsel olarak tasarım alanına yansımalarını araştırmak; üretimler üzerinden tasarım sürecinin değişimini ve işlenmiş kavramların ele alınış şeklini incelemektir.

Keywords


Since the 1960s along with the conceptual art, idea has become more important than form, and even the idea itself has created art. Real and referential relations, facts and values were being questioned. The artist became a thinker from being a craftsman. The artists began to question both their relationship with the world, with their environment and the present-day concepts. This situation has also affected the design field. Designers woke up from using their creativity and talents for the consumption industry and turned towards social issues. Graphic designers, defined as cut-and-paste artists or practitioners, began to develop systematic ideas for design problems, for interdisciplinary projects, and independently to address issues they question. In addition to designing the products of popular culture, designers have tried to draw attention to the current problems through design. With the technological developments, it became possible for the designer to evolve to the concept developer. Since the 1960s, when the concepts and values were questioned through art and design, the designer has been able to adapt to the current situation with his creativity, multi-faceted thinking ability and communication skills. The aim of this study is to investigate the reflections of conceptual art in the design field; to examine the change in the design process through the productions and the way in which the processed concepts are handled.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 3,360
Number of downloads 1,930

Share

Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.