Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi

ISSN: 2667-4769

KONYA TAHİR İLE ZÜHRE MESCİDİ ÇİNİLERİNİN BOZULMALARI VE RESTORASYONLARI ÜZERİNE.

Author:

Number of pages:
59-71
Year-Number:
2021-8

Konya ili, Meram ilçesinde bulunan Tahir ile Zühre Mescidi, Anadolu Selçuklu mimarisinin günümüze ulaşan örneklerinden biridir. Eser, on üçüncü yüzyılda Vezir Sahip Ata Fahreddin Ali tarafından inşa ettirilmiştir. Tahir ile Zühre Mescidi, mimari özellikleri yanında yüzey çinileriyle de üretildikleri dönemi yansıtan, Türk-İslam kültür mirası örneği olarak öneme sahiptir.  Bu çiniler, sahip olduğu sanatsal ve belgesel özelliklerinin yanı sıra, geçirmiş olduğu pek çok restorasyon uygulamalarıyla da dikkat çekmektedir. Yapıya ilişkin Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü kayıtlarından ve mevcut yayınlardan, yapının farklı tarihlerde birçok kez restore edildiği tespit edilmiştir. Konuya ilişkin yayınlar, arşiv belgeleri, yapı ve çinilerin mevcut korunmuşluk durumu dikkate alındığında, çinili yapı unsurlarına yönelik gerçekleştirilen bazı uygulamaların uluslararası kabul gören restorasyon ilkelerine göre yanlış-hatalı olarak değerlendirilebileceği anlaşılmaktadır. Bu çalışmamızda, Tahir ile Zühre Mescidi çinilerinin tarihi ve yapım özelliklerine değinilmiş, yapının ve çinilerinin restorasyon süreçleri kronolojik olarak derlenmiş ve mevcut korunmuşluk durumu tespit edilmiştir. Ulaşılan veriler doğrultusunda yapı çinilerinin asli durumuna göre meydana gelen bozulmalarının tespit edilmesi ve restorasyon uygulamalarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Keywords


Tahir and Zühre Masjid, located in Meram district of Konya province, is one of the examples of Anatolian Seljuk architecture that has survived. The work was built by Vizier Sahip Ata Fahreddin Ali in the thirteenth century. Tahir and Zühre Masjid is important as an example of Turkish-Islamic cultural heritage, reflecting the period in which it was produced, with its tiles as well as its architecture. These tiles draw attention with their artistic and documentary features, as well as the many restoration practices they have undergone. It has been determined from the records of Konya Regional Directorate of Foundations and existing publications regarding the building that the building has been restored many times on different dates. Considering the publications, archival documents, the current state of preservation of the building and tiles, it is understood that some applications for tiled building elements can be evaluated as wrong-wrong according to internationally accepted restoration principles. In this study, the history and completed tiles of Tahir and Zühre Masjid, and the restoration of tiles were compiled chronologically and determined in the current situation. It is aimed that the tiles that have been reached and built are educated and their educational practices are evaluated.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 42
Number of downloads 48

Share

Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.