Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi

ISSN: 2667-4769

GİTAR EĞİTİMİ ÜZERİNE NİTEL BİR ÇALIŞMA

Author:

Number of pages:
14-25
Year-Number:
2021-8

Bu araştırmanın amacı müzik öğretmenliği anabilim dallarındaki gitar eğitimini içerik ve yöntem bakımından incelemek, sorunları tespit etmek, var olan sorunlara yönelik çözüm önerileri bulunarak gitar öğretiminin geliştirilmesine katkı sağlamaktır. Araştırma nitel bir çalışmadır. Çalışma grubunu Atatürk Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Erzincan Binalı Yıldırım Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Anabilim Dallarında gitar eğitimi dersi vermekte olan beş (5) öğretim elamanı oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak ilgili literatür araştırıldıktan sonra uzman görüşleri alınarak görüşme soruları oluşturulmuş. Daha sonra “Yapılandırılmış Görüşme” tekniği ile alan uzmanları tarafından veriler toplanmıştır. Verilerin analizinde betimsel analiz tekniği kullanılmıştır.  Araştırma sonucunda, gitar eğitimi veren öğretim elemanlarının görüşlerinde ortak düşünceler olduğu gibi farklı görüşlerde olduğu saptanmıştır. Öğretim elamanları gitar eğitiminde kendi belirledikleri yöntemleri kullandıklarını, birden fazla tutuş tekniği gösterdiklerini, farklı metotlar ile ders işlediklerini, öğrenci seviyelerine göre dizi, eser ve etüt seçtiklerini ifade ederken gitar eğitimde ders saatinin az olduğuna yönelik olumsuz görüşte belirtmişlerdir.

Keywords


The aim of this research is to examine guitar education in music teaching departments in terms of content and method, to identify problems, to contribute to the development of guitar teaching by finding solutions for existing problems. The research is a qualitative study. The study group consisted of 5 faculty members who teach guitar education at Atatürk University, İnönü University, Ağrı İbrahim Çeçen University, Van Yüzüncü Yıl University, Erzincan Binalı Yıldırım University Music Education Departments. After researching the relevant literature as a data collection tool, expert opinions were taken and interview questions were formed. Then, the data were collected with the "Structured Interview" technique. In the analysis of the data was used descriptive analysis technique. As a result of the research, it was determined that the instructors giving guitar education had different opinions as well as common thoughts. While the instructors stated that they used the methods they determined in guitar education, they showed more than one holding technique, they taught lessons with different methods, they chose series, pieces and etudes according to the level of the students, they stated that they had a negative opinion that the lesson hours in guitar education were less.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 39
Number of downloads 61

Share

Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.