Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi

ISSN: 2667-4769

Uppsala Üniversitesi Kütüphanesi Carolina Rediviva O Cels. 1 Fol.’da Muhafaza Edilen Terceme-i Şâh-Nâme Adlı Eserin Tezhip ve Cilt Sanatı Açısından İncelenmesi

Author:

Number of pages:
42-74
Language:
Türkçe
Year-Number:
2022-10

Firdevsi tarafından farsça olarak İran’da kaleme alınan Şehname, Arap, Hint ve Türk olmak üzere birçok ulusu tarihi, kültürel ve edebi niteliği bakımından etkilemiş, buna bağlı olarak birçok kopyası aynı zamanda farklı dillerde tercümesi yapılmıştır. Türkçe tercümesi ilk kez II. Murat’ın emriyle mensur olarak yapılan eserin, Şerî-fî-i Âmidî, Medhi mahlaslı Derviş Hasan ve isimleri kayıtlara geçmediği için bilinmeyen mütercimler tarafından Türkçe tercüme nüshaları da ortaya konmuştur. Çalışmaya konu edilen eser de Uppsala Üniversitesi Kütüphanesi Carolina Rediviva O Cels. 1 Fol.’da muhafaza edilen ve mütercimi Derviş Hasan Medhi olan Türkçe tercüme bir eser olup tarihî, edebî ve kültürel özellikleri barındırmasının yanı sıra sanatsal örnekleri de içermesi bakımından önem arz etmektedir. Eserde kitap sanatları çerçevesinde yer alan cilt, resim (minyatür) ve tezhip örnekleri bulunmakla birlikte, resim (minyatür) örnekleri başka bir çalışmaya konu edilmiş olup, bu çalışmada cilt ve tezhip örnekleri, kompozisyon düzenleri, üslup, sanatçı ve dönem açısından değerlendirilmiştir. Çalışma Uppsala Üniversitesi Kütüphanesi tarafından dijital ortama aktarılan eser görselleriyle desteklenmiştir.

Keywords


The Shahnameh, written in Persian by Ferdowsi in Iran, has influenced many nations, including Arab, Indian and Turkish, in terms of its historical, cultural and literary qualities, and accordingly, many copies have been translated into different languages at the same time. Its Turkish translation was first published in the II. Şerî-fî-i Âmidî, Derviş Hasan with the pseudonym Medhi, and translators whose names were not recorded, because their names were not recorded, produced Turkish translation copies of the work, which was made in prose by the order of Murat. The work that is the subject of the study is Uppsala University Library Carolina Rediviva O Cels. The Turkish translation, preserved in Fol. 1 and translated by Derviş Hasan Medhi, is a work, and it is important in terms of containing historical, literary and cultural features as well as artistic examples. Although there are examples of binding, painting (miniature) and illumination, which are within the framework of book arts, the examples of painting (miniature) are the subject of another study, and in this study, examples of binding and illumination are evaluated in terms of composition orders, style, artist and period. The study was supported by the artwork images transferred to digital media by the Uppsala University Library.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 711
Number of downloads 655

Share

Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.