Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi

ISSN: 2667-4769

Sinema Araştırmalarında Göstergebilimsel Eleştiri

Author:

Number of pages:
63-77
Language:
Türkçe
Year-Number:
2022-11

Göstergebilim, anlam yaratma ve üretme sürecini göstergeler aracılığı ile inceleyen bilim dalı olarak bilinmektedir. Göstergebilim ya da semiyoloji; sinema, televizyon, tiyatro, tıp, mimarlık, veterinerlik, kısacası pek çok bilim ve sanat alanında kendine yer bulmuştur. Semiyolojinin asıl önemli hamlesinin model olarak dilbilimi alması ve dilbilimsel kavramları iletişim fenomenlerine uygulaması olduğu düşünülmektedir. Bu fenomenler; filmler, dizi filmler, programlar, reklamlar, moda, yiyecekler, vb. enformasyon aktaran her şey olabilmektedir. Çözümlemeye tabi tutulacak bu fenomenler, metin-text olarak adlandırılmakta ve anlam göstergeler arası ilişkilerden çıkarılmaktadır.

Göstergebilim ve sinema ilişkisi üzerine çalışan kuramcılar arasında Christian Metz ilk çalışmaları yapan isim olarak öne çıkmaktadır. Metz göstergebilimsel yöntemi sinema filmlerindeki anlamı ortaya çıkarmak için kullanmıştır. Metz, film eleştirisini bilimsel bir temele oturtmayı ve filmlerin tek tek çözümlenmesi neticesinde tüm filmlere uygulanabilecek yasaları ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Çalışmada DergiParktaki dergilerde yayınlanan film eleştirisi ve göstergebilim ile ilgili makaleler taranarak, film çözümleme yöntemlerinde göstergebilimi nasıl kullandıkları incelenmiştir. Makalelerin, film eleştirisi alanında hangi düşünürlerin bakış açılarını ve kavramlarını daha çok kullandıkları ortaya konmaya çalışılmıştır. Yapılan ön taramada Greimas’ın eyleyenler örnekçesi, Saussure’un gösteren/gösterilen ayrımı ve Barthes’ın temel anlam/yananlam kavramlarının kullanıldığı görülmüştür.

Keywords


Semiotics is known as the branch of science that examines the process of creating and producing meaning through signs. Semiology; it has found place in cinema, television, theater, medicine, architecture, veterinary, in short, in many fields of science and art. It is thought that the main important move of semiology is to take linguistics as a model and to apply linguistic concepts to communication phenomena. These phenomena can be movies, serials, programs, advertisements, fashion, food, etc. and anything that conveys information. These phenomena, to be analyzed, are called text and meaning is derived from the relations between signs.

Among the theorists studying on relationship between semiotics and cinema, Christian Metz stands out as the one who did the first studies. Metz used the semiotic method to reveal the meaning in motion pictures. Metz aims to put film criticism on a scientific basis and to reveal the laws that can be applied to all films as a result of the analysis of films frame by frame.

In the study, articles on film criticism and semiotics published in the journals in DergiPark were scanned and how they used semiotic analysis methods in films was examined. It has been tried to reveal in articles which theorists’ perspectives and concepts use more in the field of film criticism. In the preliminary scan, it was seen that Greimas’ actantial model, Saussure’s distinction between signifier/signified and Barthes's denotation/connotation concepts were used.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 567
Number of downloads 564

Share

Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.