Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi

ISSN: 2667-4769

Mobil Arayüz Deneyim Tasarımında Temel İlkeler ve Bir Uygulama

Author:

Number of pages:
54-73
Language:
Türkçe
Year-Number:
2023-13

Mobil arayüz tasarımını beyinden, algılardan, insan davranışlarından, sosyolojiden ve psikolojiden bağımsız düşünmek mümkün değildir. Başarılı bir deneyim tasarımı, insan zihninin neleri yapıp ne yapamayacağına, zihnin ve bedenin belirli görevleri yerine getirmesinin ne kadar sürdüğünü ancak ampirik ve pragmatik bakış açılarına dayandırarak tasarlanabilir. Estetik kaygılardan önce beynin nasıl çalıştığını, gözün nasıl gördüğünü, insanın bilişsel yeteneklerini, insanların kültürel ve sosyolojik özelliklerini iyi analiz etmek gerekmektedir. Yani kısaca insanı iyi anlamak gerekmektedir. Bu sayede daha kullanılabilir, daha faydalı arayüz ve deneyim tasarımları yapılabilir. 2021 yılında yüz seksen yedi buçuk milyar dolarlık akıllı telefon pazarı, her ne kadar 2023 yılında düşüş sergiledi ise de bir milyarın üzerinde satış ile kullanıcı dostu arayüz ve deneyim tasarlamak için en önemli sektörlerden birisi haline gelmiştir. Alandaki araştırmalar da mobil kullanılabilirlik odaklı çalışmaların arttığına işaret etmektedir. Bu tür çalışmalar, sektördeki uygulayıcılara, kullanıcılar tarafından benimsenebilecek arayüzler tasarlanması için gerekli içgörürleri sunmaktadır. Alpha jenerasyonunun belki de “tıklama” etkileşimini hiç tanımayıp sadece dokunarak veya daha yeni etkileşim şekilleriyle karşılaşacağı düşünüldüğünde bu alan için yeni ilkeler ve tasarım yöntemlerinin irdelenmesi gerekmektedir. Etkileşimli sistemlerde ve özellikle mobil arayüzlerde kullanılabilirlik ana kalite unsurlarındandır. Mobil arayüz tasarımı süreçlerinde geleneksel yöntemler, kullanılabilirlik değerlendirmeleri ve ilkeler bu cihazların doğasına tam olarak uymamaktadır. Geleneksel kullanılabilirlik ve tasarım ilkelerinin yeni şekillerde uyarlanması, mobil kullanımın bağlamının da daha derin incelenerek ilkelerle birlikte değerlendirilmesi de önem kazanmıştır. Bu çalışmada, mobil sistemlerde arayüz ve deneyim tasarımının temelleri irdelenmiştir. Literatür taraması sonucunda, arayüz tasarımını ve kullanıcı deneyimini iyileştirmeye yönelik süreç, araştırmacılar tarafından tasarlanan uygulama üzerinden tartışılmıştır.

Keywords


It is not possible to think of mobile interface design independently of the brain, perceptions, human behavior, sociology and psychology. A successful experience design can only be designed based on empirical and pragmatic perspectives on what the human mind can and cannot do, and how long it takes the mind and body to perform certain tasks. Before aesthetic concerns, it is necessary to analyze how the brain works, how the eye sees, the cognitive abilities of people, and the cultural and sociological characteristics of people. In short, it is necessary to understand people well. In this way, more usable, more useful interface and experience designs can be made. The smartphone market, worth one hundred eighty seven and a half billion dollars in 2021, has become one of the most important sectors for designing user-friendly interfaces and experiences, with sales of over one billion, although it decreased in 2023. Research in the field also indicates that mobile usability-oriented studies are increasing. Such studies provide industry practitioners with the necessary insights to design interfaces that can be adopted by users. Considering that the Alpha generation will perhaps not recognize the "click" interaction at all and will encounter only by touching or newer forms of interaction, new principles and design methods for this field need to be examined. Usability is one of the main quality elements in interactive systems and especially in mobile interfaces. Traditional methods, usability evaluations and principles in mobile interface design processes do not fully comply with the nature of these devices. Adapting traditional usability and design principles in new ways, and examining the context of mobile usage more deeply and evaluating them together with the principles have also gained importance. In this study, the basics of interface and experience design in mobile systems are examined. As a result of the literature review, the process for improving the interface design and user experience was discussed over the application designed by the researchers.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 525
Number of downloads 532

Share

Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.