Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi

ISSN: 2667-4769

Görsel Sanatlarda Bir Çözümleme Yöntemi Olarak: Sous Rature

Author:

Number of pages:
13-31
Language:
Türkçe
Year-Number:
2024-15

Postmodern olarak adlandırılan günümüz sanatı, sürekli yeni paradigmalar önerirken kesinlikten uzak duran tanımlara yaslanmaktadır. Eserlerin bu çoksesli yapısı daha çok göstergelerarasılık yöntemleri içinde anlam bulur. Göstergelerarasılık yöntemi, sözsel olanın ve farklı disiplinlere ait görsellerin ortak bir alanda buluştuğu ve de ortak tanımlardan yararlandığı ucu açık bir çalışma alanı yaratır. Başkalarına ait yapıtların ya da başka disiplinlere ait göstergelerin farklı amaçlarla, farklı biçem dilleri içinde yeniden üretilmesini ve kendine maledilmesini kabuledilebilir kılar. Bu yenidenüretim biçimleri içinde düşünülebilecek en uç uygulama ise başka birine ait yapıtın ya da yapıta ait unsurların silinerek ya da üzeri çizilerek yeni bir eser ortaya konulmasıdır. Bu çalışmanın amacı da silme ve üzerini çizme eylemi ile gerçekleştirilen kimi eserlerin plastik çözümlemesini göstergelerarasılık yöntemleri içinde gerçekleştirmektir. Bu noktada karşımıza, Jacques Derrida’nın sözsel sanatlar üzerine geliştirdiği yapısökümün anahtar kavramlarından sous rature (silme altında) yöntemi çıkmaktadır. Sonuç olarak, yazın alanına ait bir tanımlama biçimi olan sous rature kavramı, tarama modeliyle gerçekleştirilen araştırmada bir göstergelerarasılık yöntemi olarak temel alınmakta ve kimi türdeş sanat ürünleri üzerinden yöntemin plastik okumalar içindeki mantığı açıklanmaktadır.

Keywords


Today's art, called postmodern, relies on definitions that are far from precise while constantly proposing new paradigms. This polyphonic structure of the works finds meaning mostly in intersemiotic methods. The intersemiotic method creates an open-ended working area where the verbal and visuals from different disciplines meet in a common area and benefit from common definitions. It makes it acceptable to reproduce and appropriate the works of others or indicators of other disciplines for different purposes and in different stylistic languages. The most extreme application that can be considered among these forms of reproduction is to create a new work by deleting or crossing out someone else's work or elements of the work. The aim of this study is to carry out the plastic analysis of some works created with the action of erasing and crossing out within the methods of Intersemiotics. At this point, we encounter the sous rature method, one of the key concepts of deconstruction developed by Jacques Derrida on verbal arts. As a result, the concept of sous rature, which is a form of definition belonging to the field of literature, is taken as a basis as an Intersemiotic method in the research carried out with the scanning model, and the logic of the method within plastic readings is explained through some homogeneous art products.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 493
Number of downloads 463

Share

Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.