Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi

ISSN: 2667-4769

Yazım ve Yayın İlkeleri


YAYIN İLKELERİ

GENEL İLKELER

1. Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi (The Journal of International Art and Art Education) uluslararası hakemli bir dergi olup yılda 2 sayı yayımlanır. Gerekli durumlarda özel ya da ek sayılar da yayımlanabilir.

2. Sanat ve Sanat Eğitimi dergisi (The Journal of International Art and Art Education) Dergisi, sanatla ilgili bilimlerin her alanından yazı yayımlayan bir dergidir. 

3. Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi’ne (The Journal of International Art and Art Education)  gönderilen yazıların daha önce herhangi bir mecrada yayımlanmamış olması ve sisteme eklendiğinde bir başka yayın organının yayın değerlendirme sürecinde bulunmaması gerekir.

4. Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi’ne (The Journal of International Art and Art Education)  yayımlanması için yazı göndermek isteyenlerin, yazılarını www.jiajournal.com adresinde yer alan Makale Takip Sistemi’ne üye olarak  göndermeleri gerekir.

5. Yayımlanma aşamasında, yayımlanmaya değer bulunan çalışmaların yazar kısmına üyelikte kullanılan isim ekleneceğinden dolayı, yazarların, Makale Takip Sistemi’ne akademik etkinliklerini yürütürken kullandıkları isimleriyle üye olmaları gerekir.

6. Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi’nin (The Journal of International Art and Art Education)  elektronik sistemine eklenmesi, yazının yayımlanması için başvuru olarak kabul edilir ve yazının değerlendirilme süreci başlar.

7. Başvurunun yapılmasından yazının yayımlanması aşamasına kadar uzanan süreçteki bütün işlemler elektronik ortamda gerçekleşir.

8. Yayınlanması için Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi'ne (The Journal of International Art and Art Education) gönderilen yazıların basım ve yayın hakları dergiye devredilmiş olur. Bu yazılar dergi yönetiminden izin alınmaksızın bir başka yayın organında yayımlanamaz, çoğaltılamaz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi (Jiajournal) yayımlamış olduğu metinleri çeşitli mecralarda yayımlayabilir.

9. Sanat ve Sanat Eğitimi (Jiajournal) Dergisi’ne gönderilmiş yazılardan kaynaklanması muhtemel herhangi bir yasal, hukuksal, ekonomik ve etik sorumluluk, söz konusu yazı yayımlanmış olsa bile yazarlarına aittir. Dergi herhangi bir yükümlülük kabul etmez.

10. Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi’nin (The Journal of International Art and Art Education)  yayın dili Türkçe olmakla birlikte İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça, Arapça, Farsça vb. dillerden gelen yazılar da değerlendirmeye tabi tutulur ve hakemler tarafından yayımlanması uygun görüldüğü takdirde yayınlanır.

 

DEĞERLENDİRME SÜRECİ

11. Sanat ve Sanat Eğitimi  (The Journal of International Art and Art Education) Dergi sistemine makale eklendikten sonra editör kontrolünden geçen makale, 3 kişilik bir değerlendirme kuruluna gönderilerek hakem süreci başlatılır. Gönderilen çalışmalarda yazarın kimliğini deşifre edici herhangi bir bilgi yazılmamalıdır. Hakem sürecinden geçerek yayımlanması uygun görülen yazıların yazarlarına ait bilgiler yayın aşamasında editörler tarafından eklenecektir.

12. Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi’nin (The Journal of International Art and Art Education)  sistemine yüklenen her yazı, ilk olarak editör veya editör yardımcıları tarafından yazım ve yayın ilkelerine uygunluğu bağlamından değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda, yazar tarafından yapılması gereken düzeltmeler olursa, yazı, editörler tarafından düzeltme istenerek yazara iade edilir.

13. Yazım ilkelerine uygun olmayan yazılar hakeme gönderilmez.

14. Yazım ve yayın ilkeleri açısından değerlendirilmeye uygun bulunan yazılar hakemlere yönlendirilir. Editör onayından geçen her yazının değerlendirilmesi için en az iki hakem görevlendirilir. Hakemler yazının temsil ettiği alan ve anabilim dalında uzmanlıkları bulunan kimseler arasından seçilir.

15. Hakem ve yazarların isimleri karşılıklı olarak birbirlerinden gizli tutulur.

16. Hakemlerin kendilerine gönderilen yazıyı değerlendirme süreleri azami 20 gündür. Bu süreç sonunda rapor edilmeyen yazı için yeni bir hakem tayin edilir.

17. Alan değerlendirmesinden iki olumlu hakem raporu alan yazı yayımlanmaya hak kazanır. Bir olumlu bir olumsuz hakem raporu alan yazı, üçüncü bir hakeme gönderilir ve yazının yayımlanıp yayımlanmaması üçüncü hakemin raporu doğrultusunda belirlenir.

18. Hakemler, düzeltme istedikleri yazıyı yayımlanmadan önce bir kez daha görmek isteyebilirler. Bu talebin raporda belirtilmesi durumunda metnin düzeltilmiş biçimi sistem tarafından otomatik olarak hakeme gönderilir.

19. Yazarlar, makul çerçevede ve ikna edici verilerle birlikte hakem raporuna itiraz edebilirler. İtirazlar dergi yönetimi tarafından incelenir ve uygun görüldüğü takdirde konu ile ilgili olarak farklı bir hakemin (ya da hakemlerin) görüşlerine başvurulabilir.

20. Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi’nin (The Journal of International Art and Art Education)  elektronik sistemine eklenen yazıların değerlendirme sürecinin hangi evresinde olduğu, yazarlar tarafından kendi üyelik bilgileri kullanılarak takip edilebilir. Hakem süreci titizlikle izlenmeli, sistem yalnızca bir kez değişiklik hakkı verebildiğinden dolayı yapılması muhtemel değişiklikler için her iki hakem değerlendirmesinin de sonuçlanması ve raporların sisteme girilmesi beklenmelidir.

21. Dergi editörleri, hakemler tarafından verilen düzeltmeleri titizlikle takip eder. Bu doğrultuda, editörler tarafından bir yazının yayımlanması ya da yayınlanmaması yönünde karar alınabilir.

22. Dergide yayınlanacak yazıların vergi, tasarım, uluslararası indekslere tanıtımı, DOI numarasının satın alınması Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılmaktadır.

YAZIM İLKELERİ

23. Yayınlanması amacıyla Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi’ne  (The Journal of International Art and Art Education) gönderilmiş olan özgün makalelerin başında en az 150, en fazla 300 kelimeden oluşan Türkçe (Özet), İngilizce (Abstract) ve 3-5 kelimelik Türkçe (Anahtar Kelimeler), İngilizce (Keywords) ile Türkçe ve İngilizce başlık yer almalıdır.

24. Özetler (Türkçe-İngilizce) anahtar kelimelerde dahil olmak üzere sağ ve sol taraftan 1 cm. içerde olmalıdır.

25. Makalelerde yapılan atıflar için yazarların tercihine uygun olarak ve elbette metin içerisinde bütünlüklü bir standart gözetilerek öncelikle APA ya da MLA sistemlerinden biri kullanılabilir.

26. Metnin sonunda KAYNAKÇA başlığı altında çalışmada kullanılan kaynakların bir listesi verilir. Çalışmada kullanılan referansların listelendiği bu kaynakça, yazar soyadı sıralamasına göre ve alfabetik olarak hazırlanır.

27. Yazılara üst-bilgi, alt-bilgi ve sayfa numarası verilmez.

28. İmla ve noktalama işaretleri için, metnin içeriği ile ilişki olan farklılıklar dışında TDK’nın yazım ve imla kılavuzu esas alınır.

29. Microsoft Word programında yer almayan özel bir yazı tipinin (font) kullanıldığı çalışmalarda, sisteme makale ile birlikte font dosyası da eklenir.

 30. Sisteme eklenecek yazıların sayfa düzeninin yazar tarafından ve şu değerlere uygun bir biçimde yapılmış olması gerekir:

             Kâğıt Boyutu: A4 Dikey (Makalede yatay sayfalara yer verilmemeli)

             Üst Kenar Boşluk:  3 cm

             Alt Kenar Boşluk:   3 cm

             Sol Kenar Boşluk:  3 cm

             Sağ Kenar Boşluk: 3 cm

             Yazı Tipi: Times New Roman

             Yazı Boyutu: Başlıkta 11, metinde 11, özetlerde 11 ve dipnotlarda 9 punto

             Paragraf Aralığı: Önce 6 nk – sonra 0 nk

             Paragraf Girintisi: Metinde İlk Satır (First Line) 1 cm, dipnotlarda Asılı (Hanging) 0.4 cm

             Satır Aralığı: Metinde 1.15, dipnotlarda Tek

31. Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi (The Journal of International Art and Art Education) Yayın İlkeleri’ne herhangi bir açıdan uygunluk arz etmeyen yazılar değerlendirilmeye alınmaz.

32. Aşağıda isimleri verilmiş çalışmalar için Etik Kurul İzni zorunludur:

1.Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar.
2. Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar.

MAKALE ŞABLONLARI

 Jia Journal İlk Şablon

 Jia Journal Yayınlama Şablonu

 

Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.