Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi

ISSN: 2667-4769

ORTAOKUL GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÖĞRETMENLERİNİN ÜRÜN DEĞERLENDİRMEDE İZLEDİKLERİ YÖNTEM VE TEKNİKLERİN BELİRLENMESİ

Author:

Number of pages:
1-13
Year-Number:
2021-8

Bu çalışma Ortaokul Görsel Sanatlar öğretmenlerinin öğrenci çalışmalarını değerlendirmede yoğunlukta uyguladıkları yöntemleri tespit etmek, öğretmenlerin değerlendirmede yaşadıkları ortak problemleri belirlemek ve ürün değerlendirmede öğretmenlerin belirlediği kriterlerden yola çıkarak temel kriterler oluşturmak, ölçme değerlendirmede ortak bir hareketi sağlanmak amacıyla planlanmıştır.

Bu çalışma 2019-2020 eğitim öğretim döneminde Sivas ili genelinde bulunan ortaokullarda görev yapan 62 Görsel Sanatlar Öğretmenleriyle yürütülmüştür. Öğretmenlerin demografik özellikleri ve Görsel Sanatlar Dersi hakkındaki görüşleri, dersin değerlendirilmesine yönelik düşünceleri arasındaki değişkenler incelenmiştir. Ayrıca Görsel Sanatlar Öğretmenlerinin öğrenci ürün çalışmalarını ölçme aşamasında derecelendirme ölçme kriterlerini kullanma düzeyi belirlenmiştir. Çalışmada aynı zamanda belirlenen 15 Görsel Sanatlar Öğretmeniyle görüşme yapılmış ve ses kaydı alınarak çalışmanın alt problemleri desteklenmiştir. Çalışma nitel araştırma modeline göre yapılmış bir durum çalışmasıdır. Örneklem gurubuna  uygulanan ve araştırmacı tarafından geliştirilen veri toplama araçları  ve gönüllü öğretmenlerle yapılan görüşmelerden elde edilen bulgular doğrultusunda Görsel Sanatlar Öğretmenlerinin, müfredatta yer alan ünitelerin genelinde uygulayabilecekleri değerlendirme kriterleri belirlenmiştir.  

Anahtar Sözcükler: Sanat eğitimi, Görsel Sanatlar eğitimi, 

Keywords


 This study was aimed to determine the methods used intensively by visual arts teachers in assessing the students’ works, to identify the common problems that they experience in evaluation, to create fundamental criteria based on the criteria set by teachers in product evaluation, and finally to ensure a common action in assessment and evaluation.

This study was conducted among 62 visual arts teachers working in secondary schools in Sivas during the 2019-2020 academic year. The correlations between the demographic characteristics of the participants and their opinions about the visual arts lessons and the evaluation of the student products were examined. In addition, the level of Visual Arts Teachers' use of grading and measurement criteria during the measurement of student product works was determined. In the study, 15 visual arts teachers were interviewed and the sub-problems of the study were supported by taking audio recordings. This case study is based on qualitative research model. In line with the findings obtained from the data collection tools administered in the sample group and developed by the researcher and the interviews with the volunteer teachers, the evaluation criteria that visual arts Teachers can use throughout the units in the curriculum were identified. These identified criteria include an objective assessment based on the common qualities of the students.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 47
Number of downloads 171

Share

Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.