Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi

ISSN: 2667-4769

GUSTAVE KLİMT VE EGON SCHİELE’İN FRİEDERİKE MARİA BEER PORTRESİ ADLI ESERLERİNİN ARAŞTIRICI SANAT ELEŞTİRİSİ YÖNTEMİNE GÖRE ÇÖZÜMLENMESİ

Author:

Number of pages:
30-41
Language:
Türkçe
Year-Number:
2022-10

Sanatçıların kişisel düşüncelerini biçimlendirdiği Sembolizm ve Endüstri Devriminin etkisi altında gelişen, tüm sanat ürünlerine karşı bir cephe oluşturan, Art Nouveau sanat hareketi arasındaki benzerlikler oldukça fazladır. Sembolistlerin alegorik yapıda betimledikleri eserlerinde, Art Nouveau sanat hareketinin dekoratif nitelikleri de yer alır. Sembolizm, Art Nouveau akımlarının önde gelen isimlerinden olan Gustave Klimt ve sanatını onun etkisinde şekillendiren, sonrasında kendisini yansıtan sanatsal üslubunu oluşturan, Ekspresyonizmin önemli temsilcilerinden olan Egon Schiele’in sanat anlayışına bu çalışmada yer verilmiştir. Klimt 1916 yılında ve Schiele 1914 yılında “Friederike Maria Beer’ın Portresini” kendi yorumuyla betimlemiştir. Bu çalışmada “Friederike Maria Beer Portresi” E. B. Feldmann’ın araştırıcı sanat eleştirisi yöntemi kullanılarak çözümlenmiştir. Her iki sanatçının yapmış olduğu portre, sanat eseri çözümlemesi doğrultusunda analiz edilmiştir. Araştırıcı sanat eleştirisi yöntemi basamakları olan, betimleme, çözümleme, yorum ve yargı eserlerin çözümlenmesinde kullanılmıştır. Belirtilen iki eserin çözümlemesi yapıldıktan sonra, iki sanatçı arasında olan etkileşimin eserlerine yansıması, eserler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar çalışmanın sonuç ve tartışma bölümünde ele alınmıştır.

Keywords


There are many similarities between Symbolism, in which artists shape their personal thoughts, and the Art Nouveau art movement, which developed under the influence of the Industrial Revolution and formed a front against all art products. The decorative qualities of the Art Nouveau art movement are also included in the works of the Symbolists, which they describe in an allegorical structure. Gustave Klimt, one of the leading figures of Symbolism and Art Nouveau movements, and Egon Schiele, one of the important representatives of Expressionism, who shaped his art under his influence and later created his artistic style that reflects himself, is included in this study. Klimt depicted "Portrait of Friederike Maria Beer" in 1916 and Schiele in 1914 with his own interpretation. In this study, "Portrait of Friederike Maria Beer" was analyzed using E. B. Feldmann's investigative art criticism method. The portrait made by both artists was analyzed in line with the analysis of the artwork. The methods of investigative art criticism, which are the steps of description, analysis, interpretation and judgment, were used in the analysis of the works. After the analysis of the two mentioned works, the reflection of the interaction between the two artists on their works, the similarities and differences between the works are discussed in the conclusion and discussion section of the study.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 834
Number of downloads 854

Share

Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.