Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi

ISSN: 2667-4769

Entropi Ekseninde Çevre Sorunları ve Doğa-Sanat-Sanatçı İlişkisi

Author:

Number of pages:
1-19
Year-Number:
2023-12

1960’lı yıllarda hızla gelişmeye başlayan teknolojik gelişmeler ve Sanayi Devrimi; fosil yakıtların tüketimini, çevre kirliliğini, sera etkisini, ormanların yok edilişini buna bağlı olarak değişen iklim koşulları gibi doğanın mevcut kaynaklarının aşırı tüketimi çevre sorunlarını artırmaktadır. Bu da doğanın düzenini bozmak anlamına gelmektedir. Bu bozulma ise entropi ile ilişkilidir. Bu açıdan insanın doğayla bütünlüğünü yok sayarak tahribata yol açtıkları olumsuz değişimleri sanatla ortaya koymak önemli bir adım olarak görülmelidir.

Makalede amaç;doğada sürdürülebilir yaşamın korunabilmesi için doğanın zarar görmüş alanlarını sanatın iyileştirici ve birleştirici gücünü kullanarak ortaya koymak ve insanın çevresel sorunlara karşı daha duyarlı olmasını sağlamaktır. Böylece insanlar tarafından doğa üzerinde yeniden bir denge kurulabilmesini sağlama ve entropiyi artıracak sorunların minimize edilmesi fikri, sanatçı çalışmalarıyla irdelenecektir. Ele alınan örnek sanatçı çalışmalarıyla sanatın dilini güncel ifade olanaklarıyla kullanarak doğa ile insanın karmaşık ilişkisi üzerinden çevre sorunlarına ve doğaya karşı farkındalık yaratılmaya çalışılmıştır. Ayrıca insanlığın doğaya karşı davranışlarını eleştirel bir tavırla sorgulama fırsatı sunulmuştur. Bu bağlamda sanat alanında  literatüre bakıldığında, entropi çerçevesinde sanatsal bir bakış açısıyla çevre sorunlarının performans, enstalasyon gibi sanat akımları üzerinden ele alınıp incelenmediği görülmektedir. Bu doğrultuda doğa sorunlarını irdeleyen, çözüm arayan, toplumsal bir bilinç veya farkındalık kazandırmak için alternatif çözüm yolları arayan Robert Smithson, Giuseppe Penone, Christian Verginer, Mel Chin, Olafur Eliasson, Alan Sonfist, The Krank, Lorenzo Quinn, Nele Avezedo, Varol Topaç, Mehmet Kavukcu gibi güncel sanatçılar seçilerek konuyla ilgili yaptıkları doğa çalışmalarıyla makale içeriği sınırlandırılmıştır. Ayrıca bu çalışmada; nitel araştırmada kullanılan doküman analizi yöntemiyle sanat, doğa ve entropi kavramı arasındaki bağıntı ortaya çıkarılmıştır.

Keywords


Technological developments that started to develop rapidly in the 1960s and the Industrial Revolution; Excessive consumption of existing resources of nature, such as the consumption of fossil fuels, environmental pollution, greenhouse effect, destruction of forests, and accordingly changing climatic conditions increase environmental problems. This means disrupting the order of nature. This degradation is related to entropy. From this point of view, it should be seen as an important step to reveal the negative changes that humans cause to destruction by ignoring their integrity with nature.

The purpose of the article; To reveal the damaged areas of nature by using the healing and unifying power of art in order to protect sustainable life in nature and to make people more sensitive to environmental problems. Thus, the idea of ​​re-establishing a balance on nature by people and minimizing the problems that will increase entropy will be examined through the works of the artist. With the exemplary artist works discussed, it has been tried to create awareness about environmental problems and nature through the complex relationship between nature and human by using the language of art with contemporary expression possibilities. In addition, the opportunity to question humanity's behavior towards nature with a critical attitude was presented. In this context, when we look at the literature in the field of art, it is seen whether environmental problems are examined from an artistic point of view within the framework of entropy, through art movements such as performance and installation. In this direction, Robert Smithson, Giuseppe Penone, Christian Verginer, Mel Chin, Olafur Eliasson, Alan Sonfist, The Krank, Lorenzo Quinn, Nele Avezedo, Varol Topaç, who examine the problems of nature, seek solutions, and seek alternative solutions to raise social consciousness or awareness, Contemporary artists such as Mehmet Kavukcu have been selected and the content of the article has been limited by the nature studies they have done on the subject. Also in this study; With the document analysis method used in qualitative research, the relationship between the concept of art, nature and entropy was revealed.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 97
Number of downloads 138

Share

Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.