Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi

ISSN: 2667-4769

Müzik Öğretmeni ve Öğretmen Adaylarının Müzik Öğretimine Yönelik Öz Yeterliliklerinde Lisans Programının Etkisi

Author:

Number of pages:
1-13
Language:
Türkçe
Year-Number:
2023-14

Bu araştırmanın amacı, 2006 ve 2018 yıllarında yürürlüğe giren müzik öğretmenliği lisans öğretim programlarının; öğretmen ve öğretmen adaylarının müzik öğretimine yönelik öz yeterlilik düzeylerine etkisinin incelenmesidir. Eğitim fakültelerinin müzik öğretmenliği lisans programı çeşitli sebeplerle farklı zamanlarda revize edilmiş ve program içeriğinde bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliklerin Milli Eğitim Geliştirme Projesi çerçevesinde, eğitim fakültelerindeki ders programlarının çağdaş eğitimin gerekliliklerine uyulması amacıyla yapıldığı, ancak her yeni düzenlemenin de kendi içinde yeni eksiklikler veya problemler barındırabileceği düşünülmektedir.

Araştırma nicel veri toplama desenlerinden biri olan Tarama modelinde yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu; Türkiye’nin dört farklı bölgesinden seçilen Marmara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Trabzon Üniversitesi ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalları’ndan mezun 174 müzik öğretmeni ve halen öğrenim görmekte olan 131 dördüncü sınıf öğretmen adayları oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak; “Müzik Öğretimine Yönelik Öz Yeterlik Ölçeği” ve araştırmacı tarafından oluşturulan "Kişisel Bilgi Formu" kullanılmıştır.

Araştırma sonunda: 2006 öğretim programından mezun müzik öğretmenlerinin müzik öğretimine yönelik öz yeterlik puan ortalamalarının, 2018 öğretim programından mezun olmuş öğretmenlere ve halen öğrenim görmekte olan dördüncü sınıf öğretmen adaylarına göre daha yüksek olduğu sonucuna varılmıştır.

Müzik öğretmen ve adaylarının müzik öğretimine yönelik öz-yeterlik algılarının farklı çalışma yöntemleri ile daha detaylı bir şekilde çalışılabilir. MEB’e bağlı kurumlarda görev yapmaları istenen müzik öğretmenlerinin orta düzeyde şarkılara eşlik edebilecek bilgi, beceri ve donanıma sahip olabilmeleri için piyano, müziksel işitme okuma ve yazma, armoni ve eşlikleme derslerinin süreleri ve dönemleri sayıları arttırılabilir.

Keywords


The aim of this study is to examine the effect of music teaching undergraduate curricula that came into force in 2006 and 2018 on the self-efficacy levels of teachers and prospective teachers towards music teaching. The music teaching undergraduate curriculum of faculties of education was revised at different times for various reasons, and some changes were made in the content of the curriculum. It is thought that these changes were made within the framework of the National Education Development Project to comply with the requirements of contemporary education, but each new regulation may contain new deficiencies or problems in itself.

The research was conducted using the survey model, which is one of the quantitative data collection designs. The study group's research consisted of 174 music teachers who graduated from Marmara University, Gazi University, Trabzon University, and Van Yüzüncü Yıl University's Department of Fine Arts Education, Department of Music Education, and 131 fourth-grade pre-service teachers who were selected from four different regions of Turkey. "Self-Efficacy Scale for Music Teaching" and "Personal Information Form" created by the researcher were used as data collection tools.

At the end of the research, 2006 music teachers who graduated from the 2006 curriculum had higher mean scores of self-efficacy towards music teaching than the teachers who graduated from the 2018 curriculum and the fourth-grade pre-service teachers who are still studying.

The self-efficacy perceptions of music teachers and prospective music teachers towards music teaching can be studied in more detail with different study methods. For music teachers who are expected to work in institutions affiliated with the Ministry of National Education to have the knowledge, skills, and equipment to accompany songs at an intermediate level, the duration and number of semesters of piano, musical hearing, reading and writing, harmony, and accompaniment courses can be increased.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 698
Number of downloads 603

Share

Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.