Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi

ISSN: 2667-4769

Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi

Editor: Dr. Öğr. Üyesi B. Burçak ERDAL
Assistant Editor: Doç.Dr. Tarık Yazar Dr.Öğretim Üyesi Ahmet Aytaç Dr. Afet Aslanova Dr. Gökcen Şahmaran Can
Publication Place: Sinop
Year-Number: 2021-7
Generic File | Full text | Contents | Cover photo | From the Editor |

Articles for this issue

32x32

Ezgi GÖKÇE -Birol FİDAN SERAMİK SANATINDA GÖRÜLEN BAZI ÜÇ BOYUTLU GEOMETRİK FORMLAR, 227-241
SOME THREE-DİMENSİONAL GEOMETRİC FORMS SEEN IN CERAMİC ART
DOI :
Abstract | Full text

32x32

Beyhan PAMUK -Başak ÖZDEMİR UYSAL ÖDEMİŞ İPEĞİ VE KAFTANIN DİJİTAL ORTAMDA BULUŞTURULMASI, 242-256
MEETING ÖDEMİS SILK AND CAFTAN IN DIGITAL ENVIRONMENT
DOI :
Abstract | Full text

32x32

Ümit PARSIL -Bayram DEDE FELSEFİ AÇIDAN ANALİTİK KÜBİZM, 257-266
ANALYTIC CUBISM FROM A PHILOSOPHICAL POINT OF VIEW
DOI :
Abstract | Full text

32x32

Yunus Emre GÜMÜŞ IONESCO’NUN GERGEDANLAR’INI GIRARD’IN MİMETİK ARZU KURAMIYLA OKUMAK, 267-276
READING IONESCO'S RHINOCEROS WITH GIRARD'S THEORY OF MIMETIC DESIRE
DOI :
Abstract | Full text

32x32

Canan GÜNEŞ KULLKULLANICI ODAKLI ÇÖMLEKÇİ TORNASI TASARIM KRİTERLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, 277-297
A RESEARCH ON THE DETERMINATION OF USER-ORIENTED POTTER LATHE DESIGN CRITERIA
DOI :
Abstract | Full text

32x32

Özdemir Karabay Sanat Eğitimi Dersinde Yetmişli Yıllarda Olduğu Gibi Hala Önemli Gün ve Haftalarla İlgili Resimlerin Yaptırılması, 298-307
In Art Education Class As in the Seventies Making Pictures of Still Important Days and Weeks
DOI :
Abstract | Full text

32x32

Hatice KARATEPE -Sefa Çeliksap BİR İLETİŞİM ARACI OLARAK MASKE ve SANAT, 308-327
MASK AND ART AS A COMMUNICATION TOOL
DOI :
Abstract | Full text

32x32

Mukadder Özdemir Balakoğlu -Mustafa Erol Öğretmen Adaylarının Duyusal Algı Gelişimini Estetik Obje Seçimleri Üzerinden Değerlendirme , 328-344
Evaluating the Sensory Perception Development of Teacher Candidates Based on Aesthetic Object Selections
DOI :
Abstract | Full text

32x32

Bülent POLAT SOSYAL MEDYANIN ÇAĞDAŞ SANATA ETKİLERİ , 345-353
THE EFFECTS OF SOCIAL MEDIA ON CONTEMPORARY ART 
DOI :
Abstract | Full text


Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.